6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA

KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÜNYESİNDE TUTULAN

SANTRAL SES KAYDI AYDINLATMA METNİ

           

1-Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 4’te belirtilen ilkelere uygun olarak toplanan Kişisel Verileriniz, “Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (“KOSB”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2- Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

 Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

3- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi tarafından, veri sorumlusu sıfatı ile Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, veri sorumlusu sıfatı ile aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız;

 • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
 • Aramanın teyidi ve arama sayısının istatiksel amaçla tespiti,
 • Ticari faaliyetlerin sürdürülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin karşılanması amacıyla iletişimin sağlanması,
 • Şirketimiz hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması,
 • Yasal yükümlülükler, hukuki işlem gerekliliği

İşlenen Kişisel Verileriniz

Ses kaydınız ve içerisinde belirttiğiniz;

Kimlik Verisi

 Ad, soyad ,

İletişim Verisi

Telefon numarası, iş adresi bilgisi

4- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan Kişisel verileriniz hukuken yetkili kamu ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve hukuki işlem gerektiren hallerde yetkili kamu ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Sayılan haller dışında 3. Bir kişi ile veri paylaşımı yapılmamaktadır.

 5-Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz yetkilileri ile yapmış olduğunuz görüşmeler esnasında kaydı tutulan ses kaydında tarafımızla paylaşacağınız kimlik ve iletişim verileriniz ticari faaliyetlerimizin sürdürülmesi amacıyla KVKK madde 5/2-f bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

6- İlgili Kişinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’ne başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVVK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan          kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı                  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 1. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 2. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir.

Kanun’un 13. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan KOSB’ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede yazılı şekilde yapılacak başvuruların fiziki ortamdan veya noter kanalı ile “Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:3 Bölge Müdürlüğü” adresine iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru hakkının kullanılabilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca KOSB’ye yapılan başvuruların kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar aşağıda sayılmaktadır:

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C kimlik numarası, yabancılar için pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik e-posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilebilmesi, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve başvuru yapanın ilgili kişi olduğunun doğrulanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için KOSB kişisel bilgilerinizi veya ek evrak ve malumat ( Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde söz konusu yanlış bilgi ve yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Bilgilerin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu, KOSB’ye bildirebilirsiniz. Talebinizin şirkete ulaşmasından itibaren 10 gün içerisinde talebiniz işleme alınmaktadır.

Metin içeriğinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Metin’in yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

 

 

image
https://kutahyaosb.org.tr/wp-content/themes/solidbox/
https://kutahyaosb.org.tr/
#007bff
style2
paged
Loading posts...
/home/kutahyaosb/public_html/
#
off
none
loading
#
Sort Gallery
on
off
off
off
Enter your email here
off
off